menu
menu
menu
menu
menu
vsi
stredisko
Středisko Uragan Zbraslav je součástí celosvětové skautské rodiny. U nás v České republice je reprezentantem této rodiny organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR, kde jsme registrováni prostřednictvím skautského okresu Praha západ. Tam nás pojí historické kořeny a vazby z dob, kdy ještě Zbraslav byla samostatná obec. Skauting je myšlenkou živoucí a burcující. Nenechává lidi tam, kde jsou, ale vede je dál a výš, protože je promyšleným systémem výchovy a sebevýchovy.
Snaží se, aby díky němu vyrůstali z dětí lidé, kteří se stávají pilíři občanské společnosti, a kteří jsou ochotní a schopní utvářet svět kolem sebe k lepšímu.
  • Lidé otevření budoucnosti a schopní na sobě stále pracovat.
  • Lidé činorodí a rozhodní, nenechající se vláčet okolnostmi, ale aktivně utvářející svůj život.
  • Lidé praktičtí a tvořiví, kteří umějí najít řešení a dotáhnout je do konce.
  • Lidé charakterní a zodpovědní, kteří věří, že život je příležitost ke službě.
  • Lidé samostatní, schopní postarat se o své potřeby a zároveň otevření spolupráci s druhými.
  • Lidé plně zapojení do života v různých společenstvích, snažící se o dlouhodobé rozvíjení vztahů, vytváření pevných vazeb a sítí vzájemné podpory.
  • Lidé, kterým nechybí sebedůvěra a radost.
  • Lidé, kteří uznávají duchovní hodnoty dávající životu smysl a směr.
  • Lidé charakterní a zodpovědní, kteří věří, že život je příležitost ke službě.
První Junáci byli na Zbraslavi v roce 1936 a od té doby jejich následovníci (byť s dlouhými vynucenými přestávkami) kráčí po skautské stezce až dodnes. Dnes naše středisko tvoří roj světlušek - děvčata od 6 do 10 let, smečka vlčat - stejně staří chlapci, oddíl skautek - děvčata ve věku 11 až 15 let a oddíl skautů - chlapců stejného věku jako skautky. Dále máme kmen roverů a rangers ve věku zhruba 15 až 20 let a dva kluby oldskautů, takže v r. 2013 máme registrováno více než 160 členů.
Každá z uvedených složek má samostatný celoroční program. Jsou to zejména družinové a oddílové schůzky, jedno i vícedenní výpravy do přírody a nejrůznější jiné akce jako třeba vodácké výpravy, plavání v bazénu, závody, ale i cestopisné přednášky nebo poslechové diskotéky. Navíc se oddíly zúčastňují akcí pořádaných pro celé středisko jako Velikonoce nebo střediskové Vánoce. Každým rokem pořádáme letní tábory a jeden tábor zimní. Kromě toho se snažíme pořádat do roka alespoň dvě akce pro veřejnost – například tradiční Drakiádu. Té se v r. 2013 zúčastnilo 240 dětí.
Dále se snažíme přispět k lepšímu stavu životního prostředí pořádáním brigád v lesích okolo Zbraslavi. Podílíme se na okresních akcích. Ať už jsou to vzdělávací kurzy pro dospělé či děti, nebo vyloženě zábavné akce jako např. skautské plesy. Každý rok přivážíme a na Zbraslavi rozdáváme Betlémské světlo, každý rok se účastníme sbírky Květinový den (v r. 2013 jsme vybrali 50 904 Kč) a akce Postavme školu v Africe.
Klubovnu máme v podnájmu v ul. Elišky Přemyslovny 399 (naproti tzv. Barboře - 49°58'8.947"N, 14°23'18.283"E). Kromě toho máme v bývalém areálu VÚLHM pod Havlínem malou klubovnu pro dospívající mládež - čajovnu, kde se mohou členové střediska scházet společně se svými přáteli nad šálkem dobrého čaje.
S dalšími našimi aktivitami se můžete seznámit buď na těchto stránkách, nebo na vývěskách umístěných naproti poště, u supermarketu Albert nebo u vstupu do klubovny.
Nejvíc se však o nás dozvíte, když přijdete mezi nás......
Ovšem pozor! Vzhledem k tomu, že se do klubovny směstnáme jen s krajním úsilím, je nábor nových dětí velmi omezen.

Počty členů v jednotlivých oddílech

graf1

Graf znázorňující počet členů střediska od roku 1990

graf2